Preambule – označení smluvních stran: Smluvními stranami této smlouvy jsou Předplatitel, fyzická či právnická osoba a Nový vydavatel, kterým je, v závislosti na tom pohledávky za předplatné kterého konkrétního periodického tisku jsou postupovány, jedna ze společností: 

pro časopisy auto-motor-sport, AUTO 7 a last auto omnibus: 
Business Media CZ, s. r. o., IČ 03631877, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov, zapsaná v OR MS Praha, oddíl C, vložka číslo 234181,

pro časopisy Puntík a Tečka - možnost uzavřít smlouvu platila do 13. 1. 2021 včetně, po tomto datu postoupení pohledávky není nabízeno:
Extra Publishing, s. r. o., IČ 27689247, se sídlem Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno-Židenice, zapsaná v OR KS Brno, oddíl C, vložka číslo 52189.

1. Existence pohledávky: Postupitelem pohledávky je Předplatitel, fyzická či právnická osoba, který má pohledávku za společností Mladá fronta, a. s., IČ 49240315, se sídlem Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4-Modřany, z titulu nevyčerpaného předplatného (dále jen „Pohledávka za předplatné“) Periodického tisku. Svoji pohledávku dokládá vystaveným daňovým dokladem na předplatné, který v elektronické podobě formou prostředků komunikace na dálku zasílá Novému vydavateli. Tento daňový doklad vystavil Zprostředkovatel, společnost SEND Předplatné, s. r. o., nebo jiný, a plnění pohledávky z něj vyplývající, spočívající v doručování předplatného Periodického tisku přešlo na vydavatelství Mladá fronta, a. s. 

2. Převod pohledávky: Předplatitel tuto Pohledávku za předplatné Periodického tisku postupuje na Nového vydavatele. Postupitel prohlašuje, že jeho pohledávku lze postoupit ve smyslu § 1881 Občanského zákoníku, tzn. zejména není zapovězeno její zcizení zvláštním ujednáním mezi Předplatitelem a Zprostředkovatelem a Předplatitelem a společností Mladá fronta, a. s. V případě, že je postupitelem právnická osoba, prohlašuje, že toto postoupení pohledávky může učinit touto formou prostředků komunikace na dálku a že jí v tom její stanovy nezabraňují. Nový vydavatel tuto Pohledávku za předplatné Periodického tisku od Předplatitele přijímá. 

3. Výše pohledávky: Výše Pohledávky za předplatné je určena dle postoupeného daňového dokladu ze zaplacené částky předplatného daného titulu Periodického tisku, a to poměrem nevyčerpaných a doposud nedoručených výtisků ku celkovému počtu objednaných výtisků. 

4. Cena převodu: Cena převodu Pohledávky za předplatné je stanovena jako Protiplnění, spočívající v doručování Náhradního titulu Nového vydavatele, od Prvního čísla nanejvýš až do celkového počtu nedoručených výtisků Periodického tisku nebo do Maximálního období Nového titulu uvedeného ve specifikaci v bodě 6, podle toho, která hodnota je menší a jestliže není v bodě 6 specifikováno jinak. Za jednu Pohledávku náleží jedno Protiplnění. Adresa, na niž bude Náhradní titul Nového vydavatele doručován, bude shodná s adresou uvedenou na postupovaném daňovém dokladu a nelze ji změnit, s výjimkou přestěhování adresáta na jinou adresu v České republice. 

5. Možnosti odstoupení a výluky: Předplatitel má možnost odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření prostřednictvím formuláře, který je dostupný na tomto webu zde. Nový vydavatel nepřijme k postoupení Pohledávky za předplatné, které Předplatitel hradil od data 1. listopadu 2020 včetně, nepřijme ani takové pohledávky, které se týkají předplatného časopisu doručovaného na adresu mimo Českou republiku. Nový vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout uzavření této smlouvy, popřípadě od ní odstoupit, a to zejména v případě neúplných či chybně dodaných údajů o Předplatiteli, adresátovi či Pohledávce. Nový vydavatel omezuje počet postupovaných předplatných na jednoho Předplatitele od téhož Periodického tisku na 2 ks, a může podmínkami v bodě 6 dále tento limit upravit, a to zvlášť pro případ, je-li postupitelem fyzická, anebo právnická osoba. Nový vydavatel přijímá k postoupení pohledávky, které vznikly postupem dle bodu 1 a byly hrazeny peněžními prostředky z účtu postupitele. Tedy nikoliv pohledávky, které vznikly postupiteli přímo vůči společnosti Mladá fronta, a. s., nebo které byly hrazeny zápočtem. V případě, že je Předplatitel již předplatitelem Náhradního titulu u Nového vydavatele, může Nový vydavatel Předplatiteli poskytnout automaticky protiplnění Druhým titulem namísto Náhradního titulu dle specifikace v bodě 6 nebo od této smlouvy o postoupení pohledávek odstoupit. V případě, že by v budoucnu Nový vydavatel ukončil vydávání Náhradního titulu či Druhého titulu, Předplatitel souhlasí s tím, že svoji pohledávku vyplývající z dosud nevyčerpaného protiplnění nebude uplatňovat ani postupovat dále na třetí stranu. 

6. Označení smluvních stran a specifikace smluvních podmínek: Pro konkrétní Periodický tisk dle této smlouvy o postoupení pohledávek platí: 

Pohledávka za předplatné Periodického tisku: Puntík 
Náhradní titul: Dráček 
Nový vydavatel: Extra Publishing, s. r. o. 
První číslo: Dráček 3/2021 
Maximální období: 11 výtisků
Platilo do 13. 1. 2021 včetně, po tomto datu postoupení pohledávky výměnou za tento titul není nabízeno

Pohledávka za předplatné Periodického tisku: Puntík 
Náhradní titul nebo Druhý titul: Předškolák 
Nový vydavatel: Extra Publishing, s. r. o 
První číslo: Předškolák 2/2021-3/2021 
Maximální období: 6 výtisků 
Platilo do 13. 1. 2021 včetně, po tomto datu postoupení pohledávky výměnou za tento titul není nabízeno 

Pohledávka za předplatné Periodického tisku: sourozenecké předplatné Puntík + Tečka
Náhradní titul: Dráček + Předškolák 
Nový vydavatel: Extra Publishing, s. r. o. 
První číslo: Dráček 3/2021 + Předškolák 2/2021-3/2021 
Maximální období: 11 výtisků Dráček + 6 výtisků Předškolák 
Platilo do 13. 1. 2021 včetně, po tomto datu postoupení pohledávky výměnou za tyto tituly není nabízeno 

Pohledávka za předplatné Periodického tisku: sourozenecké předplatné Puntík + Tečka 
Náhradní titul: Dráček + Časostroj 
Nový vydavatel: Extra Publishing, s. r. o. 
První číslo: Dráček 3/2021 + Časostroj 1-2/2021 
Maximální období: 11 výtisků Dráček + 10 výtisků Časostroj 
Platilo do 13. 1. 2021 včetně, po tomto datu postoupení pohledávky výměnou za tyto tituly není nabízeno  

Pohledávka za předplatné Periodického tisku: Tečka 
Náhradní titul: Časostroj 
Nový vydavatel: Extra Publishing, s. r. o. 
První číslo: Časostroj 1-2/2021 
Maximální období: 10 výtisků 
Platilo do 13. 1. 2021 včetně, po tomto datu postoupení pohledávky výměnou za tento titul není nabízeno 

Pohledávka za předplatné Periodického tisku: auto-motor-sport 
Náhradní titul: AUTOMOBIL 
Nový vydavatel: Business Media CZ, s. r. o. 
První číslo: 1/2021 
Maximální období: 12 výtisků 

Pohledávka za předplatné Periodického tisku: AUTO 7 
Náhradní titul: AUTOMOBIL 
Nový vydavatel: Business Media CZ, s. r. o. 
První číslo: 1/2021 
Maximální období: 12 výtisků 

Pohledávka za předplatné Periodického tisku: last auto omnibus 
Náhradní titul: Trucker 
Nový vydavatel: Business Media CZ, s. r. o. 
První číslo: 1/2021 
Maximální období: 8 výtisků 

Pohledávka za předplatné Periodického tisku: last auto omnibus 
Náhradní titul: Doprava a silnice 
Nový vydavatel: Business Media CZ, s. r. o. 
První číslo: 1/2021 
Maximální období: 6 výtisků 

8. Závěrečná ujednání: Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Jako komunikační prostředek a jednání potvrzující vůli smluvních stran si smluvní strany dohodly zejména odeslání formuláře na webu www.zachranapredplatneho.cz, a to pouze v době, kde je web v provozu. Provozovatel webu nezodpovídá za technické výpadky a nenese zodpovědnost za případnou škodu, která by vznikla nefunkčností či chybnou funkčností webu. Okamžikem uzavření smlouvy je okamžik odeslání formuláře. Kontaktními údaji jsou dále ve formuláři zadaná e-mailová adresa postupitele a e-maily pracovníků Nových vydavatelů, popřípadě jím pověřených osob či třetích stran, uvedené níže.

V případě, že dojde mezi Novým vydavatelem a Předplatitelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z této smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Předplatitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Předplatitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Provozovatelem webu www.zachranapredplatneho.cz a správcem osobních údajů pro účely uzavření této smlouvy je: Extra Publishing, s. r. o., IČ 27689247, se sídlem Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno, Česká republika, zapsaná v OR KS Brno, oddíl C, vl. číslo 52189. S osobními údaji Předplatitelů, popřípadě také adresátů předplatných, nakládá dle platných zákonů o ochraně osobních údajů a prohlášení provozovatele o správě a ochraně osobních údajů najdete na tomto místě

Všechny zpracovávané osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, včetně e-mailových adres nebo telefonních čísel Předplatitelů, popř. i adresátů, a také daňových dokladů, budou předány postupníkům pohledávek, označovaným v této smlouvě jako Nový vydavatel, kterými jsou pro konkrétní kombinace Periodického tisku a Náhradního nebo Druhého titulu společnosti: 

Business Media CZ, s. r. o., 
IČ 03631877, 
se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov, Česká republika, 
zapsaná v OR MS Praha, oddíl C, vl. číslo 234181 
Prohlášení o ochraně osobních údajů

Extra Publishing, s. r. o., 
IČ 27689247, 
se sídlem Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno-Židenice, Česká republika, 
zapsaná v OR KS Brno, oddíl C, vl. číslo 52189,
e-mail: nahrada@epublishing.cz 
Prohlášení o ochraně osobních údajů v textu bodu 8 výše

Verze smlouvy 1.3
V Praze a v Brně, 14. ledna 2021